افزایش عواید گمرک ولایت فراه

عواید اداره گمرک ولایت فراه نسبت به سال پیش افزایش یافته است. رئیس اداره گمرک فراه می گوید، در جریان شش ماه گذشته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون افغانی جمع آوری کرده که بگفته او این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است. ریاست گمرک ولایت فراه طی شش ماه گذشته […]