اولین جلسه کمیته تطبیق و هماهنگی پروژه های منابع آب حوزه غرب غرب کشور با اشتراک مقامات محلی در شهر هرات برگزار گردید. فضل احمد ذاکری رئیس تنظیم آب در ولایت هرات هدف از برگزاری این جلسه راتقویت بهتر پروژه های سیستم آبی دریای هریرود ومرغاب، ارزیابی ومطالعه منابع آبی، آب های سطحی وزیر زمینی، […]

اولین جلسه کمیته تطبیق و هماهنگی پروژه های منابع آب حوزه غرب غرب کشور با اشتراک مقامات محلی در شهر هرات برگزار گردید.
فضل احمد ذاکری رئیس تنظیم آب در ولایت هرات هدف از برگزاری این جلسه راتقویت بهتر پروژه های سیستم آبی دریای هریرود ومرغاب، ارزیابی ومطالعه منابع آبی، آب های سطحی وزیر زمینی، اعمار ذخایر آبی و بند های آب در بستر دریای هریرود ومرغاب، تقویه سیستم های زراعتی عنوان کرد.
وی افزود قرار است بانک انکشافی آسیایی در آینده نزدیک مبلغ ۵/۸۷ میلیون دالر را در این راستا به مصرف برساند، که ازآن جمله چهارده و نیم میلیون کمک بلاعوض میباشد.
همچنان آقای پاول مسوول تیم مشاور شیلادیا و انجینیر محمد گل مسوول واحد مدیریت پروژه در زمینه به چگونگی تطبیق این پروژه ها برای حاضرین در این جلسه معلومات ارائه نمودند.
میر عبدالخالق معاون مقام ولایت هرات کمک های جامعه جهانی در زمینه احیا و بازسازی سیستم و منابع آبی را در شرایط کنونی بسیار مهم و مفید خواند.
معاون مقام ولایت از کمیته تطبیق و هماهنگی پروژه های منابع آب حوزه غرب خواست تادرانتخاب وتعین پروژه ها ازمشوره هاونظریات مردم نیز استفاده نمایند .
مقامات می گویند : این اولین جلسه هماهنگی پروژه های آبی در این حوزه می باشد که با اشتراک مقامات محلی در این حوزه برگزار می شود. شگوفه هرات