مر کز آموزش ارتقا ظرفیت ماموران خدمات ملکی ، دفترساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زون  غرب امروز با حمایت مالی دفتر همکاری های  توسعه بین المللی دولت اسپاینا (آسید) رسمآ  تو سط دلبر جان ” ارمان ” والی ولایت بادغیس  ، مسولان دفتر آسید وآن  کمیسیون گشایش یافت . رئیس ساحوی […]

مر کز آموزش ارتقا ظرفیت ماموران خدمات ملکی ، دفترساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زون  غرب امروز با حمایت مالی دفتر همکاری های  توسعه بین المللی دولت اسپاینا (آسید) رسمآ  تو سط دلبر جان ” ارمان ” والی ولایت بادغیس  ، مسولان دفتر آسید وآن  کمیسیون گشایش یافت .

رئیس ساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون غرب در جریان گشایش این مرکزخاطر نشان نمود:  دفتر آسید اسپانیا در ولایت بادغیس متعهد شده است تا این پروسه را مدت یک سال تحت پوشش مالی خویش قرار دهد .

حاجی عبد السلام سلام رئیس دفتر ساحوی آن کمیسیون میگوید:  ماموران خدمات ملکی میتوانند با استفاده ازفرصت دانش نوین مدیریت ، مهارت ها  اساسی کمپیوتر و آشنای با زبان انگلسیی را  در مر کز مذکور فرابگیرند.

آقای سلام افزود: در این جریان دو دور شش ماهه در نظرگرفته شده  که در هر دوره ۱۲۰ تن ا از ماموران خدمات ملکی اشتراک میکنند و در بخش های مدیریت ،  مهارت های اساسی کامپیوتر و آشنائی با زبان انگلیسی آموزش میبینند.

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون در حوزه غرب می افزاید: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی افغانستان از ابتدا فعالیت اش راهبرد ها آموزشی کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت راغرض ارتقا دانش دفترداری ماموران ملکی افغانستان راه اندازی نموده ودست آورده های را نیز همراه داشته است   .

به گفته وی ایجاد مراکز آموزشی در ولایات از جمله راهبرد های میان مدت آموزشی خوانده میشود.

دلبرجان آرمان والی ولایت بادغیس از همکاری های دفتر آسید در بخش تقویت اداره محلی قدردانی نموده از ماموران تقاضا نمود تا سطح دانش ومهارت ها خویش را بلند برده تا بهترین آدرس برای عرضه خدمات به همنوعان خود باشند.

آقای آرمان از جامعه جهانی خواست در راستای بلندبردن ظرفیت ماموران خدمات ملکی برنامه های موثر ومفید را راه اندازی نموده تا افغانستان روی پای خویش بایستاد و چالاش موجود ا از سر اراه حکومت برداشته شود.

در عین حا ل مسوولان دفترآسید می گویند : مرکز آموزشی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون غرب را دربادغیس به  مدت یک سال تحت پوشش خویش گرفته ، و قرارداد را  با هزینه تقریبی  نود ( ۹۰ ) هزار دالر آمریکائی با مسوولان ان اداره امضا نموده اند.

عبدالخالق ” هوتک ” مسوول انکشاف دفتر آسید می گوید : از این پول به منظوری پرداخت حقوق آموزگاران ، کرایه  ساختمان مرکزآموزشی ،چاپ کتاب وسایر لوازم مورد نیاز استفاده خواهد شد .

هو تک می گوید : تطبیق برنامه ارتقا ظرفیت ماموران خدمات از مدت ۱ ماه  به این طرف از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عملا آغاز گردیده است .

لازم به یاد آوریست  ارتقا ظرفیت ماموران رسمی دولت افغانستان از مواردعمد ه در استراتیژی انکشافی دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید ) در ولایت بادغیس عنوان شده ، به گفته مسوولان این دفتر از سال ۲۰۰۶  تا اکنون برنامه ها را مرتبط رو ی دست .

حاجی عبدالسلام می گوید : نمایندگی همکاری های انکشافی ایالات متحده آمریکا  (  یو اس آ دی ) نیز مرکز آموزشی ارتقا ظرفیت ماموران خدمات ملکی را در بخش تهیه تجهیزات یاری رسانیده است .

ذبیح الله مدیر ترانسپورت آمریت فواید عامه ولایت بادغیس و یک تن از اشتراک کنندگان دور نخست مرکز آموزشی ارتقا ظرفیت ماموران خدمات ملکی  میگوید : در مجموع کفیت کاری در اداره ها محلی بادغیس ضعیف بوده که ارزو برده میشو د با ایجاد این مرکز چالاش ها و کمبود موجود در اداره های بادغیس کاهش بیابد .

وی اضافه می کند : ماموران خدمات ملکی اکنون نبست به کورس های کمپیوتر و لسان انگلیسی مرکز مذکوربه کورس مدیریت و اداره نیاز بیشتر دارند.