درگذشت رئیس برشنا هرات
درگذشت رئیس برشنا هرات

محمد طاهر”عارف” رییس شرکت برشنا هرات بر اثر مریضی که عاید حالش بود امروز در گذشت. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در پیام تسلیت خودش از کار های آقای عارف قدر دانی نموده واز وی به عنوان کدر های اداره محلی ولایت هرات یاد کرده است.

محمد طاهر”عارف” رییس شرکت برشنا هرات بر اثر مریضی که عاید حالش بود امروز در گذشت.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات در پیام تسلیت خودش از کار های آقای عارف قدر دانی نموده واز وی به عنوان کدر های اداره محلی ولایت هرات یاد کرده است.