برگزاری برنامه مصونیت عامه برای شاگردان لیسه “ملکه جلالی”
برگزاری برنامه مصونیت عامه برای شاگردان لیسه “ملکه جلالی”

برنامه مصونیت عامه برای صد تن از شاگردان لیسه "ملکه جلالی" از سوی پولیس مردمی قوماندانی امنیه هرات برگزار شد. سمونوال عبدالرووف "احمدی" مدیر عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه هرات؛ هدف از تطبیق این برنامه را مصونیت و امنیت شاگردان مکاتب از خطرات احتمالی عنوان کرد.

برنامه مصونیت عامه برای صد تن از شاگردان لیسه “ملکه جلالی” از سوی پولیس مردمی قوماندانی امنیه هرات برگزار شد.
سمونوال عبدالرووف “احمدی” مدیر عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه هرات؛ هدف از تطبیق این برنامه را مصونیت و امنیت شاگردان مکاتب از خطرات احتمالی عنوان کرد.
در این برنامه قواعد محافظتی از قبیل مصئونیت ترافیکی، مصونیت از مواد انفجاری، مصئونیت از آب و آتش، مصئونیت غذائی و معرفی مرکز اطلاعاتی ۱۱۹پولیس هرات به شاگردان این مکتب آموزش داده شد.
در ختم این برنامه برای شاگردان این مکتب از جانب مدیریت عمومی پولیس مردمی با همکاری دفتر “یو ان هبیتات” قرطاسیه‌باب نیز توزیع گردید.

الهه”محمدیار”