بهره برداری از بخش نخست سرک ارملک لامان در هرات ‏
بهره برداری از بخش نخست سرک ارملک لامان در هرات ‏

بخش نخست سرك ارملک - لامان امروز از سوی وزیر ترانسپورت و والی ولایت هرات به بهره ‏برداری رسید‎.‎ این مسیر که 52 کیلومتر طول دارد، بخشی از سرک حلقوی کشور در ولایت هرات میباشد که ‏درجریان یکسال اخیر ساخته شده است‎ .‎ همزمان با این انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت کشور ازتلاش های شبانه روزی انجینران موظف ‏درین پروژه قدردانی نمود و برتسریع روند مراحل بعدی کار که جریان دارد نیز تاکید نمود‎.‎ عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات که به همراه وزیر ترانسپورت از جریان کار ساخت شاهراه حلقوی ‏در منطقه بند سبزک بازدید نموده است، از جديت وزارت ترانسپورت قدرداني نمود‎.‎ درجریان این بازدید برخی مشکلات از جمله انتقال تاسیسات اردوی ملی از مسیر شاهراه به محل جدید ‏و تخلیه محل غرض کندن کاری مسیر سرک نیز به بررسی گرفته شد و فیصله شد تا تاسیسات اردوی ‏ملی به محل مناسب انتقال وکندن کاری مسیر از طریق انفجارات دامنه های کوه سرعت یابد‎.‎

بخش نخست سرک ارملک – لامان  امروز از سوی وزیر ترانسپورت و والی ولایت هرات به بهره برداری رسید.

این مسیر که ۵۲ کیلومتر طول دارد، بخشی از سرک حلقوی کشور در ولایت هرات میباشد که درجریان یکسال اخیر ساخته شده است .

همزمان با این انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت کشور ازتلاش های شبانه روزی انجینران موظف درین پروژه قدردانی نمود و برتسریع روند مراحل بعدی کار که جریان دارد نیز تاکید نمود.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات که به همراه وزیر ترانسپورت از جریان کار ساخت شاهراه حلقوی در منطقه بند سبزک بازدید نموده است، از جدیت وزارت ترانسپورت قدردانی نمود.

درجریان این بازدید برخی مشکلات از جمله انتقال تاسیسات اردوی ملی از مسیر شاهراه به محل جدید و تخلیه محل غرض کندن کاری مسیر سرک نیز به بررسی گرفته شد و فیصله شد تا تاسیسات اردوی ملی به محل مناسب انتقال وکندن کاری مسیر از طریق انفجارات دامنه های کوه سرعت یابد.