افتتاح ساختمان اداری ریاست خط آهن هرات ‏
افتتاح ساختمان اداری ریاست خط آهن هرات ‏

این ساختمان در سه منزل و هزینه بالغ بر چهل ميليون افغاني از بودجه وزارت ترانسپورت کشور در ‏ظرف ده ماه گذشته ساخته شده است که امروز ازسوی انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت وعبدالقیوم ‏رحیمی والی ولایت هرات به بهره برداری رسید‎.‎یما یاری وزیر ترانسپورت دولت جمهوری اسلامی ‏افغانستان میگوید قرار است پس از تکمیل شدن کار پروژه خط آهن هرات خواف رسما افتتاح و به ‏بهره برداری سپرده شود. اداره خط آهن ولایت هرات از ادارات جدید التاسیس میباشد که دارای بیشتر ‏ازیکصد تن پرسونل فنی ومسلکی میباشد‎.‎

این ساختمان در سه منزل  و هزینه بالغ بر چهل میلیون افغانی از بودجه وزارت ترانسپورت کشور در ظرف ده ماه گذشته ساخته شده است که امروز ازسوی انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت وعبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات به بهره برداری رسید.یما یاری وزیر ترانسپورت دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید قرار است پس از تکمیل شدن کار پروژه خط آهن هرات خواف رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. اداره خط آهن ولایت هرات از ادارات جدید التاسیس میباشد که دارای بیشتر ازیکصد تن پرسونل فنی ومسلکی میباشد.