جنرال کنسول جدید هندوستان در هرات کارش را آغاز کرد
جنرال کنسول جدید هندوستان در هرات کارش را آغاز کرد

جنرال کنسول جدید هندوستان درهرات امروز با تشریفات خاص دیپلوماتیک بعداز معرفی با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، بکار آغاز نمود. آقای گجراچ سنگه بهاتی از دیپلوماتان وزارت خارجه هندوستان که بعوض کومار گرو بعنوان جنرال کنسول هندوستان مقررشده است میگوید:" ازهمه توان خود بخاطر ارتقای روابط وتقویت دوستی بین دوکشور استفاده خواهد کرد.

جنرال کنسول جدید هندوستان درهرات امروز با تشریفات خاص دیپلوماتیک بعداز معرفی با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، بکار آغاز نمود.
آقای گجراچ سنگه بهاتی از دیپلوماتان وزارت خارجه هندوستان که بعوض کومار گرو بعنوان جنرال کنسول هندوستان مقررشده است میگوید:” ازهمه توان خود بخاطر ارتقای روابط وتقویت دوستی بین دوکشور استفاده خواهد کرد.
والی هرات نیز با استقبال از معرفی جنرال کنسول جدید هندوستان، ازخدمات وماموریت کومار گرو جنرال کنسول اسبق هندوستان به نیکی یاد آوری نمود و آرزو برد تا در دوره ماموریت گجراچ سنگه، فعالیت دهلیز هوایی بین هرات ودهلی بهبود یابد وهمکاری ها بین دوکشور بگونه قابل ملاحظه افزایش پیدا کند.
والی هرات ازنقش کشور هندوستان درتکمیل پروژه های زیربنایی ازجمله بند سلما قدردانی نمود واطمینان داد که مقام ولایت هرات ازتمام ظرفیت خود به خاطر تسهیل امور تجارتی واقتصادی وافزایش سطح همکاری ها بهره خواهد گرفت.
کنسولگری هندوستان در ولایت هرات ازحدود هفده سال بدینسو درکنار کنسولگری های پاکستان، ایران وترکمنستان فعالیت دارد