اعتراض یک مرد کهنسال از تجاوز بر فرزندش
اعتراض یک مرد کهنسال از تجاوز بر فرزندش

پدر و مادر کهنسالی که ادعا دارند بالای فرزند شان تجاوز صورت گرفته امروز با عبدالقیوم رحیمی والی هرات دیدار نمودند. والدین این فرد خواهان رسیدگی و پیگیری این قضیه و تامین عدالت هستند.

پدر و مادر کهنسالی که ادعا دارند بالای فرزند شان تجاوز صورت گرفته امروز با عبدالقیوم رحیمی والی هرات دیدار نمودند. والدین این فرد خواهان رسیدگی و پیگیری این قضیه و تامین عدالت هستند.
پدر و مادر این فرد میگویند که با وجود اسناد و مدارک کافی عاملان این قضیه رها شده اند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در تماس تلفنی با رئیس دادستانی ولایت هرات خواهان پیگیریرجدی این موضوع گردیده است .

الهه محمدیار