برنامه ریزی تدابیر امنیتی در مسیر پروژه تاپی
برنامه ریزی تدابیر امنیتی در مسیر پروژه تاپی

دولت افغانستان متعهد است تا تسهیلات لازم وتدابیر جدی امنیتی را درمسیر پروژه تاپی برنامه ریزی وعملی سازد. عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدارهای جداگانه با شاروال عشق آباد و والی ولایت ماری ترکمنستان اعلام کرد که تکمیل پروژه تاپی، همگرایی منطقوی را تقویت خواهد نمود، وی همچنان خواهان تسریع روند تطبیق پروژه تاپی شد

دولت افغانستان متعهد است تا تسهیلات لازم وتدابیر جدی امنیتی را درمسیر پروژه تاپی برنامه ریزی وعملی سازد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدارهای جداگانه با شاروال عشق آباد و والی ولایت ماری ترکمنستان اعلام کرد که تکمیل پروژه تاپی، همگرایی منطقوی را تقویت خواهد نمود، وی همچنان خواهان تسریع روند تطبیق پروژه تاپی شد.
والی هرات می گوید: دولت افغانستان به تعهدات خود درقبال تطبیق این پروژه پایبند است .
این درحالیست که مسولان در ولایت ماری وهمچنان عشق آباد از اراده قوی خود بخاطرتسریع روند کار تاپی اطمینان دادند.
پروژه تاپی ازبزرگترین طرح های اقتصادی منطقوی است که قراراست گاز ترکمنستان را ازمسیر افغانستان به پاکستان وهند صادر نماید.

الهه(محمدیار)