نگرانی فعالین حقوق زن از سهم اندک زنان در ادارات دولتی
نگرانی فعالین حقوق زن از سهم اندک زنان در ادارات دولتی

نگرانی‌ها از حضور کمرنگ بانوان در اداره‌های دولتی هرات مسوولان وزارت امور زنان حضور بانوان هرات در دستگاه دولت را غیر قابل قبول و ناچیز می‌دانند، سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی این وزارت می‌گوید: وجود تبعیض جنسیتی و فساد اداری باعث شده تا بانوان هرات با توجه به نفوس زیاد این ولایت سهم اندکی […]

نگرانی‌ها از حضور کمرنگ بانوان در اداره‌های دولتی هرات

مسوولان وزارت امور زنان حضور بانوان هرات در دستگاه دولت را غیر قابل قبول و ناچیز می‌دانند، سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی این وزارت می‌گوید: وجود تبعیض جنسیتی و فساد اداری باعث شده تا بانوان هرات با توجه به نفوس زیاد این ولایت سهم اندکی در اداره‌های دولتی داشته باشند.

ناامنی و جو سنتی حاکم در هرات از دیگر عوامل حضور کمرنگ زنان در چارچوب دولت عنوان شده است، سکینه حسینی عضو شواری ولایتی هرات معتقد است، وزارت امور زنان در راستای تطبیق راهبردهایش و دفاع از حقوق بانوان طی یک دهه اخیر موفق نبوده است.

وزارت امور زنان کشور که طی سال‌های پسین نقش پالیسی ساز را در چارچوب نظام بازی کرده است، به عقیده فعالین حقوق بانوان قدرت کافی برای رسیدگی به چالش‌های بانوان را نداشته است. این فعالین از سران حکومت و مجلس می‌خواهند تا صلاحیت‌های اجرایی را برای وزارت امور زنان اعطا کنند، تا دست مسوولان این وزارت برای ایجاد تغییر باز شود.

آمار های ریاست امور زنان هرات نشان می‌دهد که بیش از یک هزار بانو در ساختار اداره‌های دولتی هرات هم اکنون سرگرم فعالیت هستند. انسیه سروری رییس امور زنان هرات خواستار حضور بیشتر زنان در اداره‌های دولتی است.

با این همه فعالین مدنی خواستار حفظ دستاوردهای زنان طی بیش از نیم و دهه اخیر در کشور هستند و از دولت می‌خواهند دستاوردهای زنان قربانی مذاکرات صلح نشود.