حضور پر رنگ زنان در انتخابات ولسی جرگه در افغانستان
حضور پر رنگ زنان در انتخابات ولسی جرگه در افغانستان

زنان در انتخابات مجلس نمایندگان بگونه گسترده سهم گرفته اند. صف طولانی زنانی که میخواهند هم پای مردان در انتخابات مجلس نمایندگان سهم بگیرند؛هنوز روند رای دهی بگونه رسمی در این مرکز آغاز نشده؛اما زنان با شور و شوق فراوان صف کشیده و میخواهند برای گزینش نماینده شان در مجلس نمایندگان،رای خود را به صندوق […]

زنان در انتخابات مجلس نمایندگان بگونه گسترده سهم گرفته اند.

صف طولانی زنانی که میخواهند هم پای مردان در انتخابات مجلس نمایندگان سهم بگیرند؛هنوز روند رای دهی بگونه رسمی در این مرکز آغاز نشده؛اما زنان با شور و شوق فراوان صف کشیده و میخواهند برای گزینش نماینده شان در مجلس نمایندگان،رای خود را به صندوق بیندازند.

بانوانی که در دوره پیشین انتخابات اشتراک داشته اند؛اینبار سهم گیری زنان را گسترده دانسته و باور دارند؛در این دور از انتخابات شمار بیشتری از بانوان اشتراک کرده اند.برای زنانی که تا چند سال پیش از ابتدایی ترین حقوق شان محروم بودند،حق رای دهی یک دستاورد بزرگ و است و برای حفظ این دستاورد در انتخابات یافته اند.

در همین حال رای دهندگان مرد نیز حضور گسترده بانوان در انتخابات را ستایش میکنند.