بازداشت پنجاه تن به اتهام قاچاق دالر به ایران در هرات
بازداشت پنجاه تن به اتهام قاچاق دالر به ایران در هرات

تدابیر حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق دالر به ایران شدیدتر شده است. در جریان ماه های اخیر با افزایش قاچاق ارز از طریق مرزهای قانونی و غیر قانونی از طریق هرات به ایران، دولت توزیع و انتقال دالر در این ولایت محدودیت وضع کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در جریان سه […]

تدابیر حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق دالر به ایران شدیدتر شده است. در جریان ماه های اخیر با افزایش قاچاق ارز از طریق مرزهای قانونی و غیر قانونی از طریق هرات به ایران، دولت توزیع و انتقال دالر در این ولایت محدودیت وضع کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در جریان سه ماه اخیر، پنجاه تن را به اتهام قاچاق دالر به ایران مورد بازداشت و مورد پیگرد قرار گرفته اند.

به تازگی یک تن به اتهام قاچاق ۳۸هزار دالر آمریکایی به ایران در مرز اسلام قلعه بازداشت شده است. مقام های محلی می گویند، این فرد این مقدار پول را به طور ماهرانه در یک موتر ایرانی مخفی کرده بود. آمار اتحادیه صرافان هرات نشان می دهد که روزانه تا چهار میلیون دالر از بازار این ولایت جمع آوری شده و به ایران انتقال داده می شود.

در روزهای اخیر به دلیل قاچاق گسترده دالر از هرات به ایران، ارزش پول افغانی در برابر این ارز ارزش خودرا از دست داده است. در حال حاضر یک دالر آمریکایی در بدل بیشتر از ۷۶افغانی در بازار هرات تبادله می شود. به دلیل قاچاق دالر به ایران، بان مرکزی افغانستان توزیع این پول در ولایت هرات را متوقف ساخته که باعث هرج و مرج در بازار شده است.