نگرانی از افزایش خشکسالی در غرب افغانستان
نگرانی از افزایش خشکسالی در غرب افغانستان

خشکسالی شدید امسال کشتزارهای زراعتی و مالداری باشنده های حوزه غرب افغانستان را به شدت متضرر ساخته است. کشت های للمی دهقانان به دلیل کمبود باران از بین رفت و مواشی شان نیز بخاطر نبود علوفه تلف شده است. عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب کشور میگوید، نزدیک به […]

خشکسالی شدید امسال کشتزارهای زراعتی و مالداری باشنده های حوزه غرب افغانستان را به شدت متضرر ساخته است. کشت های للمی دهقانان به دلیل کمبود باران از بین رفت و مواشی شان نیز بخاطر نبود علوفه تلف شده است. عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب کشور میگوید، نزدیک به ۱۴۰ هزار خانواده در این حوزه از این خشکسالی متضرر شده اند.

امسال خشکسالی سبب بیجاشدن هزاران خانواده از مناطق اصلی شان شده است. آنگونه که رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب میگوید در جریان سال روان نزدیک به پانزده هزار خانواده از ولایت های غور، بادغیس و فاریاب به هرات بیجاشده اند.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نبود امکانات برای کمک به این بیجاشده ها را یکی از مشکلات جدی در برابر اداره محلی هرات عنوان میکند.

بیجاشده های ناشی از خشکسالی در اطراف شهر هرات بدون سرپناه در فضای آزاد زندگی می کنند. با فرارسیدن فصل سرما این وضعیت تکان دهنده خوانده می شود.

بااین که از سوی نهادهای کمک کننده با این خانواده های بیجاشده کمک های فوری صورت گرفته است اما این کمک ها ناچیز خوانده می شود. مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که حکومت مرکزی باید زمینه بازگشت این خانواده ها به مناطق اصلی شان را فراهم سازد.