نگرانی از نبود وسایل آتش نشانی در مراکز تجاری هرات
نگرانی از نبود وسایل آتش نشانی در مراکز تجاری هرات

ساختمان های بلند منزل تجاری و مسکونی در جریان سالهای پسین در بخش های گوناگون هرات ساخته شده؛با آنکه پول زیادی برای ساخت و ساز این ساختمان ها مصرف شده؛اما بیشتر این ساختمان ها غیر معیاری است و از وسایل آتش نشانی در آن خبری نیست. در جریان یکماه گذشته شهر هرات گواه سه آتش […]

ساختمان های بلند منزل تجاری و مسکونی در جریان سالهای پسین در بخش های گوناگون هرات ساخته شده؛با آنکه پول زیادی برای ساخت و ساز این ساختمان ها مصرف شده؛اما بیشتر این ساختمان ها غیر معیاری است و از وسایل آتش نشانی در آن خبری نیست.

در جریان یکماه گذشته شهر هرات گواه سه آتش سوزی بزرگ بود؛یک ساختمان تجاری اداری در خیابان مرکزی،یک مرکزی تجاری در مرکز هرات و یک گدام نگهداری اموال که روز سه شنبه طعمه آتش شد. نبود وسایل آتش نشان و غیر معیاری بودن این ساختمان ها اعتراض آمریت آتش نشانی هرات را به همراه داشته است.

اعضای شورای مشورتی شهرداری هرات؛شهرداری را در ساخت و ساز ساختمان های بلند منزل غیر معیاری مقصر میداند و تاکید دارد؛از این پس نباید اجازه داده شود ساختمان های تجاری و مسکونی؛بگونه غیر قانونی و غیر معیاری و بدون در نظر گرفتن وسایل آتش نشانی ساخته شود.