انجام هشتاد درصد جرایم جنایی توسط رانندگان موتر های اشترنگ راسته در هرات
انجام هشتاد درصد جرایم جنایی توسط رانندگان موتر های اشترنگ راسته در هرات

هشتاد درصد جرایم جنایی در هرات با استفاده از موتر های اشترنگ راسته صورت میگیرد. افزایش شمار موترهای اشترنگ راسته  در شهر هرات؛نگرانی جدی باشندگان این شهر را در پی داشته است؛ مالکان موترهای اشترنگ راسته  مپذیرند که این موتر ها با شماره پلت تقلبی گشت و گزار میکنند و جواز سیر آنها هم تلقبی […]

هشتاد درصد جرایم جنایی در هرات با استفاده از موتر های اشترنگ راسته صورت میگیرد. افزایش شمار موترهای اشترنگ راسته  در شهر هرات؛نگرانی جدی باشندگان این شهر را در پی داشته است؛ مالکان موترهای اشترنگ راسته  مپذیرند که این موتر ها با شماره پلت تقلبی گشت و گزار میکنند و جواز سیر آنها هم تلقبی است.

محمد قاسم مدیر جواز سیر مدیر مدیریت ترافیک هرات میگوید؛شمار موتر های اشترنگ راسته  بدرستی مشخص نیست و این موتر ها در هیچ نهاد حکومت ثبت نشده است.از همین رو هشتاد درصد جرایم جنایی با استفاده از همین موتر ها صورت میگرید.

کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات نیز همانند باشندگان این شهر نسبت به افزایش شمار موتر های اشترنگ راسته  نگران است و از حکومت میخواهد؛ موتر های اشترنگ راسته  را گردآوری کند.

با این همه عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات نیز تایید میکند که تبهکاران در انجام جرایم جنایی از موتر های اشترنگ راسته  کار میگیرند؛و تا زمانیکه موتر های ویشی گردآوری نشود؛ امنیت هم درهرات تامین نمیشود.

موتر های اشترنگ راسته یا دست پاکستان بگونه پروزه از کشور های خارجی وارد کشور میشود و سپس قطعات جدا گانه آنها باهم یکجا شده و تبدیل به موتر میشود؛ از همین رو این نوع موتر ها نه اسناد گمرکی دارند و نه هم جواز سیر