فراهم شدن زمینه‌های آموزش فن و حرفه برای بانوان در هرات
فراهم شدن زمینه‌های آموزش فن و حرفه برای بانوان در هرات

فراهم شدن زمینه های آموزش فن و حرفه برای بانوان در هرات اینجا در هرات گارگاه خیاطی است که از سوی یک نهاد توانمندسازی بانوان به منظور آموزش های فن و حرفه و ارتقای ظرفیت های زنان برپا شده است، شماری از بانوانی که در این گارگاه سرگرم فرا گیری آموزش های فن و حرفه […]

فراهم شدن زمینه های آموزش فن و حرفه برای بانوان در هرات

اینجا در هرات گارگاه خیاطی است که از سوی یک نهاد توانمندسازی بانوان به منظور آموزش های فن و حرفه و ارتقای ظرفیت های زنان برپا شده است، شماری از بانوانی که در این گارگاه سرگرم فرا گیری آموزش های فن و حرفه هستند تاکید می ورزد، از چندی بدینسو مهارت های حرفه خیاطی را آموخته اند و اکنون سرپای شان ایستاده اند و مصارف زندگی شان را طریق حرفه ای که آموخته اند تامین میکنند.

مسوولان این نهاد غیر دولتی تاکید میکنند، بیش از یک هزار و پنجصد بانو در بخش های خیاطی، گلدوزی، دامداری و سایر حرفه ها تحت پوشش این نهاد هستند، به گفته این مسوولان پس از فراگیری دوره های فن و حرفه یک مبلغی برای این بانوان پرداخته میشود تا کار شان را رونق بخشند.

در ولایت هرات هم اکنون بیش از چهارهزار زن در بخش و فن و حرفه سرگرم کار هستند. مسوولان اداره اقتصاد و اتحادیه ملی پیشه وران هرات میگویند: برنامه هایی از این دست میتواند سبب رشد اقتصادی بانوان در حوزه فن و حرفه شود.

این در حالیست که به باور آگاهان امور اقتصادی، تا زمانیکه بانوان در حوزه های مختلف همگام با مردان گام برندارند، افغانستان نمی تواند به ثبات اقتصادی برسند.