باج گیری مخالفان حکومت از پروژه‌های انکشافی در هرات
باج گیری مخالفان حکومت از پروژه‌های انکشافی در هرات

باج گیری مخالفان حکومت از پروژه های انکشافی در هرات! شماری از اعضای شورای ولایتی تاکید دارند؛ طالبان در جریان سالهای پسین از تمامی پروژه های توسعه ای در ولسوالی ها باج گیری کرده اند؛ و حتی برخی مسوولان شورای انکشافی ولسوالی نیز؛ این پول را حیف و میل نموده اند. در همین حال مسوولان […]

باج گیری مخالفان حکومت از پروژه های انکشافی در هرات! شماری از اعضای شورای ولایتی تاکید دارند؛ طالبان در جریان سالهای پسین از تمامی پروژه های توسعه ای در ولسوالی ها باج گیری کرده اند؛ و حتی برخی مسوولان شورای انکشافی ولسوالی نیز؛ این پول را حیف و میل نموده اند.

در همین حال مسوولان ریاست احیا و انکشاف روستا های هرات نیز تایید میکنند؛ باشندگان برخی ولسوالی های نا امن؛ بخشی از پول پروژه های توسعه ای را به طالبان پرداخت میکنند؛ تا طالبان اجازه دهند پروژه ها در مناطق زیر اداره شان عملی شود.

افزون بر این طالبان در برخی موارد از پروژه های توسعه ای در مناطق زیر کنترول شان نظارت میکنند. مسوولان محلی هرات تاکید دارند؛ نیروهای امنیتی ولسوالی ها مکلف هستند امنیت پروژه های توسعه ای را در مناطق شان تامین کنند.

آمار ارایه شده از سوی مسوولان ریاست احیا و انکشاف روستاهای هرات نشان میدهد؛ در سال روان خورشیدی ۳۴ پروژه توسعه ای در ۶ ولسوالی هرات به ارزش ۸۲۱ میلیون افغانی باید عملی شود؛ که از این میان تا کنون ۳ پروژه عملی شده و کار ۲۸ پروژه دیگر جریان دارد.