استخدام ۳۰۰ تن از بانوان هرات در بخش تنظیف شهرداری
استخدام ۳۰۰ تن از بانوان هرات در بخش تنظیف شهرداری

برای نخسیتن بار ۳۰۰ تن از بانوان برای پاک کاری شهر هرات استخدام شده اند. این شمار از بانوان با همکاری برنامه شهر پاک و سبز قرار است افزون بر پاک کاری ۱۵ ناحیه شهر؛ برای مردم در مورد اهمیت پاک نگهداشتن شهر از وجود زباله  ها آگاهی دهی کنند. فعالان حقوق زن در هرات […]

برای نخسیتن بار ۳۰۰ تن از بانوان برای پاک کاری شهر هرات استخدام شده اند. این شمار از بانوان با همکاری برنامه شهر پاک و سبز قرار است افزون بر پاک کاری ۱۵ ناحیه شهر؛ برای مردم در مورد اهمیت پاک نگهداشتن شهر از وجود زباله  ها آگاهی دهی کنند.

فعالان حقوق زن در هرات همواره در برابر مسله خیابان آزاری صدای شان را بلند کرده و باور دارند؛ زنان در مکان های عمومی مصوونیت کافی ندارد؛ اما اینکه آنها بخواهند در مکان های عمومی با همه دشواری های موجود کار کنند جسارت زیادی میخواهد؛ اکنون بانوانی که وظیفه پاک کاری شهر را عهده دار شده اند میگویند؛ آنها از یک سو شهر را از وجود زباله ها پاک میکنند و از سوی دیگر برای خود منفعت اقتصادی کسب میکنند.

از سویی هم مسوولان آمریت سکتوری شهرداری هرات حضور زنان را بعنوان صفا استقبال کرده و به نتایج مثبت آن خوش بین هستند. عبدالحنان عظیمی سرپرست آمریت سکتوری شهرداری هرات میگوید؛ آنان تلاش میکنند شماری از زنان را بگونه داییمی در بخش تنظیف شهرداری استخدام کنند.