تجلیل از هفته شهید در فراه
تجلیل از هفته شهید در فراه

احمدشاه مسعود  یک شخصیت برجسته جهادی و قهرمان ملی افغانستان است. شماری از اعضای شورای ولایتی فراه تاکید می کنند  که افغانها باید خون شهداء را ارزش قایل شوند، و قهرمانان ملی همچو احمدشاه مسعود را وابسته به یک قوم و سمت ندانند.   فرماندهان جهادی و اعضای شورای ولایتی فراه خواهان یک پارچگی مردم […]

احمدشاه مسعود  یک شخصیت برجسته جهادی و قهرمان ملی افغانستان است. شماری از اعضای شورای ولایتی فراه تاکید می کنند  که افغانها باید خون شهداء را ارزش قایل شوند، و قهرمانان ملی همچو احمدشاه مسعود را وابسته به یک قوم و سمت ندانند.  

فرماندهان جهادی و اعضای شورای ولایتی فراه خواهان یک پارچگی مردم افغانستان در هفته شهید هستند. فرید بختور عضو شورای ولایتی فراه میگوید  احمدشاه مسعود  قهرمان ملی افغانستان  در برابر تجاوز خشون سرخ شوری با اعلام جهاد ایستادگی و مقاومت کرد.

این عضو شورای ولایتی فراه، احمدشاه مسعود را وابسته به یک قوم و سمت نمیداند، و آنرا قهرمان ملی همه اقوام افغانستان عنوان میکند. آقای بختور شهادت وی را در آن زمان برای افغانها یک ضایعه جبران ناپذیر میداند.

از سوی هم شورای مجاهدین ولایت فراه، یاد بود از شهادت احمدشاه مسعود و گرامی داشت از هفته شهداء را در کشور، با ارزشترین موقع در طول سال عنوان میکند.

امیرمحمد ایوبی سخنگوی شورای مجاهدین ولایت فراه می گوید: هنگامیکه خشون سرخ شوروی افغانستان را مورد تجاوز قرار داده بود، مقامهای بلند رتبه مجاهدین نیز در خط اول جنگ با روسان میجنگیدند، اما بگفته وی حال مقامهای کنونی دولت، در دفاتر شان نشسته و تنها عساکر پائین رتبه با مخالفین مسلح دولت درگیری نبرد اند.

شورای مجاهدین و عضایی شورای ولایتی فراه دولت را نیز متهم به عدم توجه جدی به خانواده های شهدا میکند.  اعضای این شورا تاکید می کنند که در حال حاضر بیشترین اکثر خانواده های شهدا و معلولین با کمترین امکانات زندگی می کنند و دولت هم کمک آنچنانی به آنها نمی کند.