قهرمان ملی احمد شاه مسعود نماد آزاده گی و مقاومت
قهرمان ملی احمد شاه مسعود نماد آزاده گی و مقاومت

در سال ۱۳۳۲ خورشیدی در دره پنجشیر زاده شد، در زمان جوانی اش در برابر اشغالگران شوروی سابق به مبارزه بر خواست. درست زمانیکه بیش از ۹۰ درصد خاک کشور به دست طالبان سقوط کرده بود، افراد زیر فرمان او دست از مقاومت نکشیده و اجازه نداند طالبان وارد قلمرو شان شوند. شجاعت این فرمانده […]

در سال ۱۳۳۲ خورشیدی در دره پنجشیر زاده شد، در زمان جوانی اش در برابر اشغالگران شوروی سابق به مبارزه بر خواست. درست زمانیکه بیش از ۹۰ درصد خاک کشور به دست طالبان سقوط کرده بود، افراد زیر فرمان او دست از مقاومت نکشیده و اجازه نداند طالبان وارد قلمرو شان شوند. شجاعت این فرمانده نامدار در میدان های نبرد، آوازه او را جهانی کرد و بسیاری ها در کشور های اروپایی و آمریکا با نام چهره فرمانده احمد شاه مسعود آشنا شدند.

۱۶ سال میشود که خورشید زندگی فرمانده مسعود غروب کرده؛ اما یاد و خاطر او هنوز هم  در دل مردم افغانستان زنده و جاوید است. کسانیکه او را از نزدیک ملاقات کرده اند؛ خاطره های بی شماری از فرمانده مسعود دارند.

عبدالقدوس در زمان جهاد باری با شهید احمد شاه مسعود دیدار نموده است. او از ملاقات با فرمانده یک عکس به یادگار دارد که بگفته خودش توسط دوکتور عبدالله عبدالله ثبت شده  است. از کاکا قدوس میخواهم در مورد شخصیت شهید مسعود بیشتر برایم بگوید.

فرمانده مسعود در راهی که گام گذاشته بود استوار بود و هرگز برای به دست آوردن منافع زود گذر دنیایی، حاضر نشد به ارزش های خود پشت کند و معامله گری پیشه نماید. در حالیکه هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی توانمدی فراونی داشت. اما ساده زیستنش یکی از دیگر ویژه های بارز شخصیت فرمانده مسعود به شمار میرفت.

پس از پایان دوره جهاد و ظهور گروه طالبان، فرمانده مسعود یکی از محدود فرماندهان نیروهای مجاهدان بود که تا آخرین رمق در برابر شورشیان طالبت ایستادگی کرد و درست زمانیکه بیش از ۹۰ درصد خاک کشور به دست طالبان سقوط کرده بود، سقوط دره پنجشیر و شکست نیروهای زیر فرمان مسعود برای طالبان به یک رویای دست نیافتنی مبدل شده بود.

سر انجام فرمانده مسعود در تاریخ ۱۸ سنبله سال ۱۳۸۰ خورشیدی، توسط دو فرد انتحار کننده که خود را بعنوان خبرنگار معرفی کرده بودند به شهادت رسید و چشم از جهان فرو بست. اما نامش هنوز بر سر زبان هاست و یاد او در خاطر مردم افغانستان.