بیشتر شدن علاقه مندی جوانان غوری به فوتبال
بیشتر شدن علاقه مندی جوانان غوری به فوتبال

سال آینده سال خوبی برای ورزشکاران فوتبال وفوتسال ولایت غور خواهد بود. به گفته مسوولان فدراسیون فوتبال این ولایت قرارست در سال ۱۳۹۶ یگانه ورزشگاه این ولایت به طور معیاری ساخته شود و در کنار این سه سالون سرپوشیده ورزشی  نیز اعمار خواهد شد. فرهاد تحید گزارش می دهد. طی چند سال گذشته، علاقه مندی […]

سال آینده سال خوبی برای ورزشکاران فوتبال وفوتسال ولایت غور خواهد بود. به گفته مسوولان فدراسیون فوتبال این ولایت قرارست در سال ۱۳۹۶ یگانه ورزشگاه این ولایت به طور معیاری ساخته شود و در کنار این سه سالون سرپوشیده ورزشی  نیز اعمار خواهد شد. فرهاد تحید گزارش می دهد.

طی چند سال گذشته، علاقه مندی جوانان غوری به فوتبال بیشتر شده است. با این که این ولایت دور از دید مرکزیان دارای یگانه ورزشگاه غیر استندرمی باشد. با آن هم فوتبال این ولایت رشد وپیشرفت خوبی نموده است.

ازسوی دیگرخرابی تنهاورزشگاه ولایت غور مسدومیت های زیادی بین ورزشکاران فوتبال این ولایت بوجود آورده است و دلیل آن نیزبی توجه یی مسولان محلی وملی عنوان شده است. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ تیم فوتبال فوتسال از شهر ولسوالی های ولایت غور در فدراسیون فوتبال این ولایت ثبت می باشد.

در همین حال قرارشده تا در سال آینده یگانه ورزشگاه ولایت غور از سوی اداره محلی این ولایت ساخته شود در کنار این سه سالون ورزشی نیز از سوی آمریت ورزشی، شهرداری و ریاست امور زنان ولایت غور برای رشد و پیشرفت رشته های مختلف ورزشی در این ولایت اعمار گردد.