نگرانی زنان از عدم حضور شان در پست های بلند دولتی در هرات
نگرانی زنان از عدم حضور شان در پست های بلند دولتی در هرات

ریاست امور زنان هرات، کاهش بانوان در پستهای رهبری و کلیدی اداره های دولتی در این ولایت را کم لطفی حکومت و یک خلا میخواند. رییس این اداره میگوید: بارها با رییس جمهوری و دیگر مقامهای بلندپایه کشور، برای دادن پستهای کلیدی به بانوان گفتگو کرده؛ ولی این گفتگوها نتیجه نداده است. در کنار این، […]

ریاست امور زنان هرات، کاهش بانوان در پستهای رهبری و کلیدی اداره های دولتی در این ولایت را کم لطفی حکومت و یک خلا میخواند. رییس این اداره میگوید: بارها با رییس جمهوری و دیگر مقامهای بلندپایه کشور، برای دادن پستهای کلیدی به بانوان گفتگو کرده؛ ولی این گفتگوها نتیجه نداده است. در کنار این، سخنگوی والی هرات کاهش حضور بانوان در پستهای کلیدی را رد میکند.

بارها بانوان، از این ‌که حکومت به زنان در زمینه‌ ی گماشتن ‌شان در پست ‌های رهبری، کاری انجام نداده، گلایه کردند. هتا در یک ‌سال گذشته دادخواهی ‌های گوناگونی در این زمینه انجام شد که برآیندش وارونه بود؛ هم پست کلیدی ریاست سارنوالی استیناف از آنان گرفته شد و هم رهبری اداره‌ ی کار و امور اجتماعی!

محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان هرات، این باره را نگران‌ کننده می‌ خواند و آن را کم‌ لطفی حکومت عنوان می کند.

ولی این نگذاشته تا بانوان دست از کوشش بردارند. آن‌ گونه که بانو جمشیدی می‌ گوید، بارها در این زمینه افزوده بر دادخواهی، نشست‌ هایی هم با رییس جمهوری و مقام‌ های بلندپایه داشته که وعده دادند و عمل نکردند.

ولی اداره ‌ی محلی دید دیگر به این باره دارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به این باور است که حضور بانوان در پست ‌های رهبری مشهود است. او می‌ گوید که والی هم دید مثبتی در این زمینه دارد و تاجایی‌ که امکان داشته باشد، روی جایگزینی بانوان در پست‌ های کلیدی پافشاری می ‌کند.

آقای فرهاد از این گفت که هم‌ اکنون اداره‌ های تجارت، انرژی اتمی و مطبعه را بانوان رهبری می ‌کنند.

با همه ‌ی این ‌ها، بانوان هرات م ی‌گویند که خواست ‌شان بیشتر از این‌ هاست. هتا آنان خیز بلندی برای به دست آوردن چوکی معاونیت والی برداشتند؛ پستی که هم ‌اکنون بی ‌سرنوشت است و بانوان این ولایت می ‌خواهند تا یک بانو به این چوکی پشت زند.