رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ: شورای ولایتی هرات حق محدود ساختن خبرنگاران را ندارد
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ: شورای ولایتی هرات حق محدود ساختن خبرنگاران را ندارد

حضور جامعه پر افتخار رسانه ای هرات اخیرا بدنبال نشر نامه شورای ولایتی به آدرس رسانه های هرات واکنش های گوناگونی از جانب نهادهای محترم مدافع رسانه ها و خبرنگاران و شماری ژورنالیستان این ولا بودیم. ظاهرا بخشی از انتقادات و گلایه ها نیز به آدرس ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نشانه رفت زیرا متن […]

حضور جامعه پر افتخار رسانه ای هرات

اخیرا بدنبال نشر نامه شورای ولایتی به آدرس رسانه های هرات واکنش های گوناگونی از جانب نهادهای محترم مدافع رسانه ها و خبرنگاران و شماری ژورنالیستان این ولا بودیم. ظاهرا بخشی از انتقادات و گلایه ها نیز به آدرس ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نشانه رفت زیرا متن مکتوب یاد شده طبق اصول و ضوابط معمول دولتی از آدرس این اداره تکثیر و بدسترس رسانه ها قرار گرفت.

ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در قدم نخست واکنش نهادها و رسانه های هرات را ستوده و این واقع بینی ها را نشانه پختگی رسانه ها و احترام به آزادی بیان و ارزش های دمکراسی میداند.

چنانچه ارسال مکتوب( ۱۰۴/۶۲۵ ) شورای ولایتی هرات را در شرایط حساس کنونی با ابهامات موجود در متن آن اندکی نامناسب میدانیم، وضاحت بیشتر در این باره و رفع سوء برداشت ها و نگرانی های جامعه محترم خبرنگاری هرات را امری ضروری میدانیم.

ریاست اطلاعات و فرهنگ با این برداشت که مکتوب ریاست محترم شورای ولایتی هرات، تاکید بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای رسانه ها و خبرنگاران در راستای ارائه معلومات و همچنان انسجام و نظام مند ساختن چگونگی شریک سازی معلومات رسمی آن ریاست به رسانه ها  دارد، نامه یاد شده را بدون کدام تغییر جهت اطلاع با رسانه های هرات رسما در میان گذاشت.

ما به صراحت اعلام میکنیم که مطابق به ماده سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون رسانه های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین و مقرارت موجود با قاطعیت و جدیت تمام در کنار فعالیت های آزاد رسانه های هرات قرار داشته و دستآورد ها، قربانی ها و از خود گذری های تک تک خبرنگاران و فعالین رسانه ای هرات را قابل قدر می شماریم. از اثر همین تلاش ها، ولایت هرات بعد از کابل با بیشترین تعداد رسانه های آزاد در سطح کشور جز ولایات پیشرو در عرصه فعالیت های رسانه ای قرار دارد.

آز آنجائیکه ماده چهارم قانون رسانه های همگانی چنین صراحت دارد:

” ۱٫ هرشخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله از طرف مسئولین دولتی شامل این حق است. این حق در برگیرنده فعالیت آزاد وسایل بخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد. ۲٫ دولت آزادی رسانه های همگانی را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید. مگر مطابق به احکام این قانون”

در صورتیکه شورای محترم ولایتی هرات و یا هر ارگان دیگری، خواهان ایجاد تسهیلات لازم بخاطر ارائه معلومات بموقع به رسانه ها باشند، همچنان این ریاست آماده همکاری میباشد.

در غیر آن ما هرگونه اعمال سلیقه، تعیین خط و مشی، سانسور و اعمال فشار در جریان نشرات آزاد رسانه ای را خلاف قانون دانسته و آنرا مردود دانسته و در مطابقت با قوانین نافذه کشور رعایت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی و حمایت از آنها را وظیفه خویش میدانیم.

این امر فراموش ناشدنی است که دستآورد های پانزده سال اخیر، مدیون رسانه های آزاد و قربانی های ژورنالیستان و جامعه خبرنگاری کشور است. فعالیت های رسانه ای که یک و نیم دهه قبل در سخت ترین شرایط ممکن آغاز و با پیمودن راه های پر خطر همچنان با آزادگی، صداقت، شجاعت و امانتداری به پیش میرود.

با احترام:

رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات