وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور در نشست با مقام های اداره محلی هرات و مسئولان بخش های مختلف اداره های دولتی از زرع مواد مخدر شماری از اراضی زراعتی ولسوالی های ناامن این ولایت که بیشتر تحت سیطره و نفوذ طالبان مسلح قرار دارند ابراز نارضایتی میکند. بانو سلامت عظیمی میگوید هم اکنون در […]

وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور در نشست با مقام های اداره محلی هرات و مسئولان بخش های مختلف اداره های دولتی از زرع مواد مخدر شماری از اراضی زراعتی ولسوالی های ناامن این ولایت که بیشتر تحت سیطره و نفوذ طالبان مسلح قرار دارند ابراز نارضایتی میکند. بانو سلامت عظیمی میگوید هم اکنون در بخش هایی از ولسوالی های شیندند، ادرسکن، کشک کهنه ، فرسی و گلران هرات کوکنار کشت شده است که باید در تخریب کشتزارهای تریاک اقدام شود.

در همین حال وی از تدوین استراتیژی تازه ای سخن میگوید که پالیسی های معیشت بدیل، تنفیذ قانون و کاهش تقاضا و تداوی معتادین در افغانستان را در قبال دارد.به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات هم اکنون هم در صدر ولایاتی قرار دارد که در آنها کشت کوکنار کاهش چشمگیری یافته است.

با این همه مقام های اداره محلی هرات وعده سپردند تا با پدیده کشت ، قاچاق و تولید مواد مخدر مبارزه جدی کنند. ولایت هرات به دلیل داشتن مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان به معبر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر بدل شده و در یک دهه اخیر هزاران کیلو گرام مواد مخدر که بیشتر از نزد قاچاقبران از مسیر مرزها  بدست آمده طعمه آتش شده است.این در حالیست که تا هنوز هم از گذرگاه های مرزی غرب کشور قاچاقچیان مواد مخدر اقدام به انتقال گونه های مختلف مواد مخدر به بیرون از کشورمیکنند .