قرار بود روند توزیع آزمایشی شناسنامه الکترونیکی در تاریخ ۲۸ اسد آغاز شود اما روند توزیع آن در تاریخ تعیین شده آغاز نشد و این موضوع اعتراضاتی را به همراه داشته است. حالا شماری از باشنده گان هرات نیز خواهان توزیع این شناسنامه ها از سوی سران حکومت مرکزی هستند و تاخیر در روند […]

 

قرار بود روند توزیع آزمایشی شناسنامه الکترونیکی در تاریخ ۲۸ اسد آغاز شود اما روند توزیع آن در تاریخ تعیین شده آغاز نشد و این موضوع اعتراضاتی را به همراه داشته است. حالا شماری از باشنده گان هرات نیز خواهان توزیع این شناسنامه ها از سوی سران حکومت مرکزی هستند و تاخیر در روند توزیع شناسنامه الکترونیکی را یک چالش سیاسی میدانند.

از سویی هم آگاهان نیز بر این باور اند که بحث شناسنامه های برقی را سران حکومت مرکزی سیاسی نکنند و مشکلات در این مورد را هر چه زودتر حل ننمایند و بر آغاز روند توزیع این نوع شناسنامه ها دستور ندهند. به گفته­­ی آنان تاخیر در روند توزیع این شناسنامه ها بیشتر به ضرر مردم بوده و باید هر چه زودتر سران حکومت مرکزی تصمیم گرفته و بر این مشکل نقطه ای پایان بگذارند.

به این همه همواره روند توزیع این نوع شناسنامه ها به تاخیر افتاده اما حالا انتظار می رود که سران حکومت مرکزی تصمیم گرفته و بزودی روند توزیع آن را آغاز نمایند.