ده ها هزار حیوان برای پیش گیری از مریضی بروسیلوز واکسین می شوند. مسوولان اداره زراعت هرات می گویند این پروژه برای دومین بار از طرف وزارت زارعت به حمایت بانک جهانی تطبیق می شود. رییس اداره زراعت هرات می گوید، حیوانات اهلی مانند بز، گاو و گوسفند بیشتر به این مریضی مصاب هستند. غلام […]

ده ها هزار حیوان برای پیش گیری از مریضی بروسیلوز واکسین می شوند. مسوولان اداره زراعت هرات می گویند این پروژه برای دومین بار از طرف وزارت زارعت به حمایت بانک جهانی تطبیق می شود. رییس اداره زراعت هرات می گوید، حیوانات اهلی مانند بز، گاو و گوسفند بیشتر به این مریضی مصاب هستند.

غلام سعید راشد رییس صحت عامه هرات میگوید قرار است بیش از چهارصد هزار راس مواشی در این کمپاین واکسین شوند.  

در همین حال مسوول تطبیق این پروژه می گوید، بررسی های آنها نشان می دهد که ولایت غور در غرب کشور بیشترین حیوانات اهلی مصاب به این بیماری را در خود دارد. به گفته سلیمان شاه هاشمی در این دور از کمپاین واکسین تلاش صورت میگیرد تا تمام حیوانات اهلی واکسین شوند.

از سوی هم مسوولان اداره زارعت و مالداری هرات می گویند، این کمپاین برای دومین بار است که در حوزه غرب تطبیق می شود. فقیر احمد بیانگر رییس اداره زراعت می گوید این برنامه در پنج ولایت به شمول ولایت نیمروز تطبیق می شود و قرار است  چهارصد هزار حیوان برای پیش گیری از این مریضی واکسین شوند.

آنگونه که آمار تقریبی اداره زراعت هرات نشان می دهد هم اکنون بیش از یک میلیون گاو و گوسفند در این ولایت وجود دارد و قرار است پروژه تطبیق وقایه از مریضی بروسیلوز همه ساله در این ولایت اجرا شود.daroo