درخطبه های نماز مسجد جامع بزرگ شهر هرات علما دین کشتار مردم مصر وسوریه را یک کار ناپسند وخلاف شریعت اسلامی عنوان کردن همچنان  پیرامون حقوق والدین نسبت به فرزندان نیز صحبت گردید وجایگاه والدین را با اهمیت دانسته شد. نماز جمعه درشهر وپانزده ولسوالی هرات به حضور هزاران تن از نمازگزاران اقامه شد درخطبه […]

درخطبه های نماز مسجد جامع بزرگ شهر هرات علما دین کشتار مردم مصر وسوریه را یک کار ناپسند وخلاف شریعت اسلامی عنوان کردن همچنان  پیرامون حقوق والدین نسبت به فرزندان نیز صحبت گردید وجایگاه والدین را با اهمیت دانسته شد.

نماز جمعه درشهر وپانزده ولسوالی هرات به حضور هزاران تن از نمازگزاران اقامه شد درخطبه های نماز مسجد جامع بزرگ هرات مولوی خداد صالح رئیس شورای علما درغرب کشور پرامون حقوق والدین نسبت به فرزندان صحبت نمود وتاکید کرد که وظیفه والدین است تا فرزندان صالحی را به جامعه اسلامی تقدیم کنند.

 علما دین می گویند که والدین حقوق زیادی نسبت به فرزندان خود دارد که باید قابل قدر دانست شود.

همچنان علما دین کشتار مرد م مصر وسوریه را یک کار ناسپند وخلاف ارزش های اسلامی دانستن وتاکید دارند که دریک حمله بیش از یک هزار مردم مظلوم مصروسوریه از سوی بیگانگان به قتل رسیدند که این موضوع خلاف همه اصول و قوانین است.

شماری از علما دین می گویندکه توجه به تربیه فرزندان درجامعه اسلامی می توانند دررفا وآسایش کشور شود نقش بسزایی داشته باشد این همچنان تاکید براین دارند که رعایت کردند حقوق والدین از وظایف اساسی فرزندان  می باشد.

 علما دین بیان این مطلب می گویندکه فرزندان نباید نسبت به والدین خود رفتار نمایند که سبب ناراحتی آنها شود.