مسوولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از فعال شدن مدیریت موسیقی در چوکات این ریاست خبر میدهند. وضعیت نا مناسب موسیقی خراسانی و بی توجهی به آن باعث شد تا وزارت اطلاعات وفرهنگ تاسیس این مدیریت را در راستای نگهداری موسیقی سنتی،مهم بداند. موسیقی هراتی زیبای های خاص خود را دارد، جذابیت این هنر […]

مسوولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از فعال شدن مدیریت موسیقی در چوکات این ریاست خبر میدهند. وضعیت نا مناسب موسیقی خراسانی و بی توجهی به آن باعث شد تا وزارت اطلاعات وفرهنگ تاسیس این مدیریت را در راستای نگهداری موسیقی سنتی،مهم بداند.

موسیقی هراتی زیبای های خاص خود را دارد، جذابیت این هنر هراتی توانست تا دروازه های لندن و بسیاری از کشورهای اروپایی برسد،اما امر وز موسیقی خراسانی و یا موسیقی هراتی وضعیت خوبی ندارد، وارد شدن موسیقی غربی و بی توجهی به موسیقی سنتی باعث شد تا موسیقی اصیل هراتی به حاشیه برود.

در همین حال مسوولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از منظوری بست مدیریت موسیقی در چوکات این اداره خبر داده و آن را یک مژده برای موسیقی هرات میداند.

از چندی بدینسو علاقه مندی به موسیقی محلی در میان مردم افزایش یافته است، شماری از فرهنگیان هرات نیز بر این باور اند که پخش آهنگ های مبتذل و وارد شدن موسیقی غربی بدون هیچ گونه نظارتی بر ذهنیت مردم تاثیرات منفی را برجا گذاشته است.

اما مسوولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که آنها آهنگ های را که در این ولایت ثبت میشوند را بررسی نمیکنند چون این مسئله خلاف قانون مطبوعات و آزادی بیان میباشد.

موسیقی یکی از مهمترین عناصر یک تمدن دانسته میشود،و بدون شک حفظ و نگهداری موسیقی اصیل هرات به مفهوم احترام و نگهداری تمدن درخشان این سرزمین میباشد.

هرچند مسوولین از منظوری یک بست در ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات در بخش موسیقی خبر میدهند اما مهم این خواهد بود تا نخبگان موسیقی هرات در این مدیریت خلاقیت های شان را در راستای ترویج موسیقی هراتی به کار ببرند.