بی بازاری در هرات از چندی به این سو رونق از کسب و کار اصناف شهر گرفته است. اما نزدیک شدن عید فرصتی را برای فروشندگان و سازمان­های خدماتی فراهم کرده است تا به جبران چندین ماهی که در آن بازار گرمی­ای نداشت بپردازند.  بی بازاری بزازان در دمادم عید جبران می­شود. حالا که چند […]

بی بازاری در هرات از چندی به این سو رونق از کسب و کار اصناف شهر گرفته است. اما نزدیک شدن عید فرصتی را برای فروشندگان و سازمان­های خدماتی فراهم کرده است تا به جبران چندین ماهی که در آن بازار گرمی­ای نداشت بپردازند.

 بی بازاری بزازان در دمادم عید جبران می­شود. حالا که چند روز به عید مانده است بازار بزازان گرم شده بیشتر شهروندان هرات هم رسم دارند در عید لباس تازه افغانی به خود آماده کنند. عید معنی دیگرش برای فروشندگان آمدن بازار خوب است مفهومی که فقط دو بار در یک سال انتظار آنرا دارند.

 پیش از عید تنها بازار بزازان گرم نمی­شود بلکه سایر کسب و کارها هم رونق می­گیرد. کار و بار خیاط های مردانه هم بخشی از آنها است. پلاستیک­ها زیادی بر دیوارهای خیاطی جوانی که امید نام دارد آویزان است، خریته­های که در آن رخت­های دوخته شده اند و هر کدام تن پوش عیدی مشتریان این خیاطی است.

 امید می­گوید، از شروع ماه روزه نتونسته اند لباس­های مشتری­هایشان را برای دوختن قبول کنند، چیزی که در ماه­های دیگر بر عکس شده بود.

به همینگونه زمانی دیگر اصنفاف درون شهری را اگر خواسته باشیم بررسی کنیم عید به بازار شان گرمی داده است.

هر چند فروشندگان نگرانند که پس از سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای بین المللی از کشور ممکن است وضع اقتصاد و کاربار مناسب نباشد، چیزی که حکومت افغانستان همواره به مردم وعده داده است که تغیری در اوضاع نخواهد آمد.

  ???? Vol.18 ???????