اداره آیسا در هرات از توزیع عنقریب زمین، در فاز چهارم شهرک صنعتی برای سرمایه گذاران خبر میدهد. شفیق احمد احمدی رییس ساحوی اداره آیسا در هرات میگوید از زمانی که مدیریت شهرک های صنعتی در کشور به اداره آیسا تعلق گرفته است، این اداره مصمم است تا سهولت های بیشتری را برای سرمایه گذاران […]

اداره آیسا در هرات از توزیع عنقریب زمین، در فاز چهارم شهرک صنعتی برای سرمایه گذاران خبر میدهد. شفیق احمد احمدی رییس ساحوی اداره آیسا در هرات میگوید از زمانی که مدیریت شهرک های صنعتی در کشور به اداره آیسا تعلق گرفته است، این اداره مصمم است تا سهولت های بیشتری را برای سرمایه گذاران مهیا نماید.

 رییس ساحوی اداره آیسا در هرات روز ۵شنبه تبلیغات منفی در مورد سال ۲۰۱۴ در فرایند سرمایه گذارای در کشور تاثیرات منفی را به جا گذاشته است و از اینرو دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران متعهد گردیده تا برای آنان زمین توزیع نماید.

شفیق احمد احمدی رییس اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری خصوصی میگوید که توزیع زمین برای سرمایه گذاران بسته تشویقی حکومت برای بازرگانان میباشد.

حمیدالله خادم رییس اتحادیه صنعت گران نیز میگوید که توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی یک نیاز اساسی میباشد، اما او تاکید میکند که این تصمیم باید عملی گردد.

اداره آیسا زمانی از تعهد این اداره در مورد حمایت از سرمایه گذاران خبر میدهد که شماری از سرمایه گذاران در شهرک صنعتی از عدم حمایت دولت از آنان انتقاد نموده میگویند که در صورت ادامه این وضعیت فابریکه یی که ۲۵ میلیون دالر روی آن سرمایه گذاری شده به زودی به رکود مواجه خواهد شد.

 از سوی دیگر رییس اتحادیه صنعت گران میگوید که اکنون هشتاد در صد فابریکه ها در شهرک صنعتی هرات مسدود میباشند او عوامل  این مسئله را سیاست دمپینگ کشور های همسایه، قاچاق، واردات جنس بی کیفیت و فساد اداری میداند، اما آقای خادم تاکید میکند که مسدود شدن فابریکات به مفهوم ناتوانی بازرگانان نمیباشد.