دانشجویان و دانش آموزان در ولایت غور به دلیل سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی دست به اعتصاب درسی زدند. در این اعتراض مدنی بیش از دو هزار دانشجو و دانش آموز شرکت دارند. شماری از اعضای نهاد های مدنی و برخی اعضای شورای ولایتی غور نیز از این اعتصاب حمایت کردند. دانش […]

دانشجویان و دانش آموزان در ولایت غور به دلیل سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی دست به اعتصاب درسی زدند. در این اعتراض مدنی بیش از دو هزار دانشجو و دانش آموز شرکت دارند. شماری از اعضای نهاد های مدنی و برخی اعضای شورای ولایتی غور نیز از این اعتصاب حمایت کردند.

دانش آموزان  لیسه سلطان علأالدین غوری ولیسه سلطان رضیه غوری که بیشتر از سه هزار شاگرد دارند از صبح روز چهار شنبه با محصلین دارالمعلمین وهمچنین دانشگاه ولایت غور دراعتراض به طرح جدید سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی دست به اعتصاب مسالمت آمیز درسی یک روزه زدند. این افراد طرح جدید وزارت تحصیلات عالی را یک حرکت تعصبی عنوان کرده و از رئیس جمهور خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند.

همچنان از سوی معترضین یک قطع نامه چند ماده ای نیز منتشر شد که در آن سهمیه بندی کانکور را طرح غیر قابل اجرا عنوان کردند. این افراد هشدار دادند در صورتیکه به این موضوع رسیدگی نشود آنها بار دیگر دست به اعتراض گسترده خواهند زد.

 در یکی از ماده های قطع نامه دانش آموزان و دانشجویان ولایت غور آمده است که ما سهمیه بندی دانش،‌ تحصیل و آگاهی را خلاف تمام استندر های پذیرفته شدی علمی رایج در مجامع علمی  ودر تضاد با قانون اساسی کشور ومیثاق های پذیرفته شده ای بین المللی می دانیم واین طرح باعث افزایش فساد در تحصیلات عالی ومغایر روحیه ملی و وحدت ملی می باشد.

در ماده دیگر آمده است ما  دانش آموزان وداشجویان ولایت غور از دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبویژه از حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان و وزرات تحصیلات عالی افغانستان می خواهیم تا این طرح را از دستور کار خویش خارج نموده، در پذیرش دانشجویان به دانشگاه تنها معیار های علمی واصل شایستگی  ورقابت آزاد را در نظر گیرد.

پیش از این چند ولایت دیگر از جمله بامیان نسبت به طرح سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی واکنش نشان دادند.