مسابقات فوتبال بین تیم های ورزشی  قرارگاه لوای سوم نظم عامه قوماندانی زون ۶۰۶ انصار در غرب کشور راه اندازی شد. مسوولان می گویند در این رقابت ها پنج تیم از بخش های مختلف کندک های پنج گانه لوای سوم زون به رقابت خواهند پرداخت. سمونمل عبدالعزیز ابراهیم خیل سرپرست قوماندانی لوای نظم عامه هدف […]

مسابقات فوتبال بین تیم های ورزشی  قرارگاه لوای سوم نظم عامه قوماندانی زون ۶۰۶ انصار در غرب کشور راه اندازی شد.

مسوولان می گویند در این رقابت ها پنج تیم از بخش های مختلف کندک های پنج گانه لوای سوم زون به رقابت خواهند پرداخت.

سمونمل عبدالعزیز ابراهیم خیل سرپرست قوماندانی لوای نظم عامه هدف از راه اندازی این مسابقات را تقویت جسمانی افسران پولیس وترویج ورزش دربین قطعات لوای نظم عامه اعلام کرد .

وی می گوید این رقابت ها برای سه روز در میدان ورزشی قوماندانی زون ساحوی پولیس ادامه خواهد داشت.